Kvalitet & Miljöpolicy

TKW Bygg & Akustik AB är ett auktoriserat undertaksföretag sedan 2002 av Undertaksföreningen i samarbete med Ecophon AB, samt medlem i Stockholms Byggmästarförening, Undertaksföreningen och Sveriges Byggindustrier. Företaget har AAA högsta kreditvärdighet.

Miljöpolicyn innebär att TKW Bygg & Akustik AB ska medverka till att miljön sätts i centrum. Vårt miljöarbete är en helhetssyn där vi tar hänsyn till vårt arbete och det färdiga objektets effekter på omgivningen.Varje anställd hos oss har för avsikt att öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågorna. Ta ansvar för miljön i vårt dagliga arbete. Samarbeta med leverantörer, konsulter och entreprenörer som aktivt arbetar med miljöåtgärder. Transporter och materialleveranser sker inom ramen för ekonomi och tid så att minsta möjliga negativa miljöpåverkan sker.

Medverka till att emballage och spill källsorteras i arbetsplatsens containers. Vi vill medverka att få så lite störningar som möjligt i såväl inom och utomhusmiljö vid projektets utförande. Att använda av leverantören testade produkter som föreskrivits för projektet.

Avropa material så sent som möjligt i byggskedet för att undvika omlastningar samt flyttning av material då skador kan uppstå. Sträva efter att iplattning sker efter att övriga installatörer är färdiga ovan undertak för att undvika nedsmutsning samt skador samt se till att så lite spill som möjligt uppstår. Medverka till återanvändning av spill och emballage genom källsortering av dito på arbetsplatsens containers.